Skip to main content

Avís Legal


CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL

ATENEU SANT PACIÀ responsable d'aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris d'Internet aquest document, la finalitat del qual és complir les obligacions establertes a la Llei 34/2002, d'11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i la resta de normativa aplicable, així com proporcionar informació sobre les condicions d'ús.

I.- DADES IDENTIFICATIVES.

En compliment del deure informació regulat a l'art. 10 LSSICE, a continuació, es faciliten les dades corresponents del titular de la pàgina web:

L'empresa que gestiona els serveis i el domini web és la companyia ATENEU SANT PACIÀ la que li correspon el CIF número R0802424B, amb domicili social a aquest efecte situat al c/ Diputació, 231, 08007 Barcelona, ​​telèfon 34 934 53 49 25, adreça de correu electrònic de contacte Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i inscrita al Registre d'Entitats Religioses.

El domicili a efectes de reclamacions correspondrà amb l'indicat com a domicili social de l'empresa.

II.-USUARIS.

Tota persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi i/o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web assumeix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i /o ús, les Condicions Generals dÚs aquí reflectides. A través d'aquest accés, l'usuari es compromet a l'observança i el rigorós compliment de les disposicions aquí presents, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable, obligant-se així a fer un ús correcte del lloc web. L'usuari respondrà davant d'ATENEU SANT PACIÀ o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions.

Els serveis oferts per ATENEU SANT PACIÀ al present lloc d'Internet es regularan per les condicions contingudes al present contracte.

Les condicions generals d'ús del Portal són les següents:

III.-CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB.

Les presents condicions d'ús i navegació tenen com a finalitat regular la relació entre el titular de la pàgina web, ATENEU SANT PACIÀ com a prestador del servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert.

La pàgina web www.edusantpacia.cat proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a ATENEU SANT PACIÀ a què l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de fer servir el portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l'ATENEU SANT PACIÀ ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, etc.; (iii) provocar danys als sistemes físics i logístics de l'ATENEU SANT PACIÀ, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o logístics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges; (v) vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal; (vi) suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer, utilitzant les claus de registre als diferents serveis i/o continguts del lloc web; (vii) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets d'explotació o això sigui legalment permès; (viii) demanar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o una altra de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, ATENEU SANT PACIÀ no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús adequat del portal de conformitat amb la Llei i aquestes condicions, responsabilitat que s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis i continguts que es presten. Aquest registre comporta l'emplenament del corresponent formulari, en el qual l'usuari garanteix l'autenticitat i l'actualitat de totes aquelles dades que comuniqui i es compromet a no proporcionar informació o documentació falsa, fraudulenta o il·lícita. Arran del mateix, pot sorgir la creació d'una contrasenya que l'usuari haurà de conservar diligentment i de manera confidencial. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi ATENEU SANT PACIÀ o tercers per la informació que faciliti.

L'usuari de la pàgina web tindrà dret a l'accés lliure i gratuït de la informació pública recollida, si bé ATENEU SANT PACIÀ es reserva el dret a restringir l'accés d'informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes al present lloc web (Avís Legal, Política de Privadesa, Política de Cookies, així com altres continguts que suposin obligacions per a l'usuari) i en general de la legalitat vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part d'ATENEU SANT PACIÀ a les autoritats pertinents, comprometent-se aquesta a cooperar-hi. En aquest cas, l'usuari respondrà davant d'ATENEU SANT PACIÀ o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions.

ATENEU SANT PACIÀ no garanteix que la seva pàgina web compleixi, totalment o parcialment, les legislacions d'altres països. Per tant, si l'usuari resideix o es troba domiciliat a qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar al present lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, havent d'assegurar-se que aquest accés i/ o navegació compleix amb la legislació local aplicable si escau.

ATENEU SANT PACIÀ no es fa responsable de cap dany o pèrdua que es derivi d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

IV.- PUBLICITAT I OFERTES PERSONALITZADES AL CLIENT.

L'usuari autoritza ATENEU SANT PACIÀ perquè li pugui remetre ofertes i informacions publicitàries. L'usuari pot revocar en qualsevol moment aquest consentiment simplement contactant amb el nostre Servei d'Atenció al Client Tel. 34 934 53 49 25, o bé enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

V.- DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc. Així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la pàgina Web www.edusantpacia.cat són propietat d'ATENEU SANT PACIÀ o de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent d'ATENEU SANT PACIÀ o, si escau, de l'empresa majorista o del fabricant del producte titular dels drets, no es permet utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts.

L'accés als serveis subministrats no suposa per part d'ATENEU SANT PACIÀ renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars dels drets esmentats, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat d'aquests continguts, sempre que aquest dret s'exerceixi.segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d'aquests drets, s'utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

Queda prohibit, excepte en els casos en què ho autoritzi expressament ATENEU SANT PACIÀ, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a la WEB d'ATENEU SANT PACIÀ diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l'adreça URL “http://www.edusantpacia.cat/”, o la que el substitueixi en el futur, així com presentar la WEB de www.edusantpacia.cat o la informació continguda sota frames o marcs, signes distintius , marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l'usuari.

VI.- PROTECCIÓ DE DADES:

ATENEU SANT PACIÀ compleix les obligacions del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent.

ATENEU SANT PACIÀ vetlla per informar els interessats, titulars de dades, sobre un ús correcte en les activitats de tractament de les dades personals, a més de garantir els drets reconeguts, mitjançant el procediment establert per facilitar als interessats o afectats el exercici del seu compliment.

La informació està disponible a cada formulari de recollida o registre de dades personals, segons els fins de l'activitat de tractament, en virtut del principi de transparència i de la comunicació que s'haurà de facilitar als interessats.

VII.-MODIFICACIONS

ATENEU SANT PACIÀ es reserva el dret de realitzar unilateralment les modificacions que estimi pertinents a la porta, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través del mateix, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

La durada de la prestació del servei del portal es limita al moment en què l'usuari estigui connectat al lloc web oa algun dels serveis que aquest proporciona. Per això, l'usuari, en cada ocasió que pretengui utilitzar el portal, ha de llegir detingudament aquest Avís Legal, ja que el mateix i les seves condicions d'ús respectives es poden veure alterades en qualsevol moment. Per tant, la vigència de les condicions esmentades variarà en funció de la seva exposició i es mantindrà mentre estiguin degudament publicades, fins que es vegin substituïdes per altres, i seran aplicables les noves des del moment de la seva inserció a la pàgina web. En qualsevol cas, les modificacions esmentades no tindran efectes retroactius sobre els serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

VIII.- ENLLAÇOS

En cas que a www.edusantpacia.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, ATENEU SANT PACIÀ no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ATENEU SANT PACIÀ assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de aquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

IX.- DRET D'EXCLUSIÓ:

ATENEU SANT PACIÀ es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús establertes al present document.

ATENEU SANT PACIÀ perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

X- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.

ATENEU SANT PACIÀ no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines de la WEB, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

ATENEU SANT PACIÀ no respondrà per les interrupcions que es produeixin als serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuarisus utilitzar els serveis oferts.

ATENEU SANT PACIÀ tampoc no respon de les pàgines web a les quals pugui remetre ni dels seus continguts.

XI.-RESPONSABILITAT DELS USUARIS

Els usuaris no estan autoritzats a utilitzar els continguts del present portal web amb finalitats comercials o publicitàries.

No es permet reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar a través de qualsevol mitjà, ni els continguts del present portal d'internet ni el seu disseny.

Queda totalment prohibit, excepte en els casos que ATENEU SANT PACIÀ ho autoritzi de forma expressa, presentar les pàgines web de la Universitat sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d'ara persona, empresa o entitat.

XII.- LEGISLACIÓ APLICALBE I JURISDICCIÓ

Els possibles conflictes relatius a aquesta pàgina web regiran exclusivament pel dret que afecta l'estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i respecte aquest apartat.

XIII.- MODIFICACIONS

ATENEU SANT PACIÀ es reserva el dret de modificar els termes i les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

XIV.- POLÍTICA DE COOKIES:

Una galeta és un fitxer d'informació que el servidor d'aquest lloc web envia al dispositiu (ordinador, telèfon, tauleta, etc.) de qui accedeix a la pàgina per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip .

ATENEU SANT PACIÀ utilitza diversos tipus de galetes (tècniques, analítiques i socials), tant pròpies com de tercers únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l'usuari al lloc web i l'accés als serveis web sol·licitats, sense cap tipus d'objecte publicitari o similar, per a l'anàlisi i l'elaboració d'estadístiques de la navegació que l'usuari realitza al lloc web.

L'acceptació de la present política de "Cookies" implica que l'usuari ha estat informat d'una manera clara i completa sobre l'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que l'ATENEU SANT PACIÀ disposa del consentiment de l'usuari per a l'ús de les mateixes tal com estableix l'article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).

Sol·licitar informació